Kriterij za članstvo

Redovni i pridruženi članovi

Redovni članovi:

 • Moraju podnijeti AMFI-ju ispunjeni zahtjev u pisanoj formi;
 • moraju prihvatiti statute AMFI-ja;
 • moraju biti registrirani kao mikrofinansijska organizacija u skladu sa važećim zakonima u BiH;
 • moraju prihvatiti AMFI-jev Kodeks ponašanja;
 • moraju imati jasnu organizaciju koja je transparentna i demokratska;
 • moraju vršiti poslovnu djelatnost uz najviši stepen profesionalizma;
 • moraju provoditi neovisne revizije;
 • mikrofinansijska organizacija koja ponosi zahtjev za članstvo u AMFI-ju mora dokazati da se protiv nje ne vodi bilo kakav postupak koji bi za rezultat mogao imati oduzimanje dozvole za rad;
 • moraju biti spremni plaćati članarinu i godišnje naknade AMFI-ju, u skladu sa odlukama Skupštine.


Pridruženi članovi:

 • Moraju podnijeti AMFI-ju ispunjeni zahtjev u pisanoj formi;
 • moraju biti registrirani kao mikrofinansijska organizacija u skladu sa važećim zakonima u BiH;
 • moraju se obavezeti da će promovirati AMFI-jev Kodeks ponašanja i najbolje prakse mikrofinansiranja;
 • mikrofinansijska organizacija koja ponosi zahtjev za članstvo u AMFI-ju mora dokazati da se protiv nje ne vodi bilo kakav postupak koji bi za rezultat mogao imati oduzimanje dozvole za rad;
 • moraju biti spremni plaćati članarinu i godišnje naknade AMFI-u, u skladu sa odlukama Skupštine;
 • moraju biti spremni na neovisnu reviziju.