Najčešće postavljena pitanja

Koje olakšavajuće pogodnosti može ponuditi mikrokreditna organizacija klijentu ugroženom poplavama i klizištima (ugroženo domaćinstvo ili poslovna aktivnost)?

Mikrokreditna organizacija svojim klijentima, direktno ili indirektno ugroženim poplavama i klizištima, može ponuditi različite oblike olakšanja otplate aktivnih kredita kao što su refinansiranje i reprogram tekućih kredita, te odgoda plaćanja ili moratorij. Također, postoji mogućnost  za određene  kreditne proizvode koje su organizacije kreirale,  a namijenjene su isključivo za klijente čija su domaćinstva ili poslovne aktivnosti ugrožene, zahvaćene ili oštećene tokom elementarnih nepogoda.

Da li će organizacije imati isti pristup i razumijevanje za sve ugrožene klijente?

Elementarne nepogode koje su sredinom maja 2014. godine pogodile Bosnu i Hercegovinu, direktno ili indirektno su ugrozile veliki broj klijenata mikrokreditnih organizacija. Organizacije imaju puno razumjevanje za situaciju u kojoj su se našli ugroženi klijenti i postupaju u skladu sa uputstvima agencija za bankarstvo i ostalih nadležnih institucija, ali isto tako i u skladu sa društveno odgovornim praksama poslovanja koje su ugrađene u poslovne politike organizacija članica Udruženja mikrokreditnih organizacija u BiH. 

Na koje brojeve telefona se klijenti mogu javiti svakoj pojedinačnoj organizaciji i Udruženju?Da li se na terenu analizira stepen  ugroženosti klijentovog domaćinstva ili poslovne aktivnosti?

Da, svakom klijentu se pristupa pojedinačno i sa puno pažnje. Organizacije članice i Udruženje su kreirale smjernice i Priručnik o saradnji sa klijentima u ugroženim područjima, po kojima se i postupa. Dakle, utvrđuje se stepen ugroženosti domaćinstva ili poslovne aktivnosti, a u određenim slučajevima i domaćinstva i poslovne aktivnosti, te se na osnovu detaljne analize i sagledavanja kompletne situacije iznalazi najbolje riješenje za klijenta u slučaju da stepen ugroženosti utiče na klijentovu sposobnost izvršavanja obaveza po kreditu.

Da li će mikrokreditne organizacije obići sva područja i klijente koji su ugroženi elementarnim nepogodama?

Definitvno je da postoji potreba za posjetama svih klijenata i to mikrokreditne organizacije kontinuirano rade sve vrijeme nakon elementarnih nepogoda. Dakle, sve organizacije  predviđenom dinamikom kontaktiraju sa klijentima sa područja koja su pogođena elementarnim nepogodama, utvrđuju  stepen ugroženosti klijenata radi sagledavanja kompletne situacije, planiranja aktivnosti i dalje saradnje sa klijentima.

Šta podrazumijeva moratorij na otplatu kredita, za koje klijente je namijenjen i na koji period je moguće uspostaviti moratorij?

Moratorij podrazumjeva, aneksom na ugovor o kreditu, regulisanu pauzu u otplati kredita zbog privremenog gubitka sposobnosti plaćanja kredita, u ovom slučaju izazvanu elementarnim nepogodama. Tokom perioda moratorija  klijent nije u obavezi uplaćivati rate, nego sve napore ulaže u obnovu doma ili poslovne aktivnosti, pogotovo ukoliko je to jedini izvor prihoda domaćinstva. Moratorij na otplatu kredita ne podrazumijeva produžavanje roka otplate kredita, nego je uključen u ostatak otplatnog plana. Moratorij, kao riješenje za prevazilaženje problema u otplati kredita, može se primjeniti kod klijenata koji su pretrpjeli velike štete na stambenim objektima ili poslovnoj aktivnosti, a procijenjeno je da se situacija može značajno popraviti u periodu trajanja moratorija, u kojem će raditi na obnovi stambene jedinice ili poslovne aktivnosti. Cilj je da  klijenti uspostave stabilnost u svojim  domaćinstvima i poslovnim aktivnostima, odnosno da budu u mogućnosti nastaviti sa otplatom kredita. Taj period može trajati od 3 do 6 mjeseci, sa mogućnošću razmatranja produženja perioda moratorija ukoliko postoji potreba za tim korakom.

Šta podrazumijeva reprogram kredita  i za koje će se klijente koristiti mogućnost reprograma?

Reprogram kredita predstavlja produžetak otplatnog perioda kojim se postiže smanjenje rate i u tom smislu, olakšanje otplate kredita. Reprogram podrazumijeva potpisivanje novog ugovora o kreditu. Reprogram će se primjenjivati kod klijenata čija je poslovna aktivnost pretrpjela značajne štete, ali to nije izazvalo potpuni zastoj u radu ili zatvaranje biznisa, te je u tom smislu potrebno privremeno olakšanje u plaćanju, dok se biznis u potpunosti ne oporavi od šteta uzrokovanih elementarnim nepogodama.

Šta podrazumijeva refinansiranje i za koje klijente će se koristiti?

Refinansiranje je zatvaranje postojećeg  kredita novim kreditom  koji je,  u osnovi,   povoljniji za klijenta.  Također,   refinansiranjem se može smatatrati i kada se postojeći  kredit, koji je već odmakao u procesu otplate, zamijeni novim kreditom, sa dužim rokom otplate  i  sa ciljem smanjenja mjesečnog anuiteta. Klijent može kroz refinansiranje zatvoriti postojeći kredit i da mu mikrokreditna organizacija odobri veći iznos kredita, a višak, odnosno takozvanu gotovinu iz refinansiranja, može usmjeriti u sanaciju oštećenog domaćinstva ili oporavak poslovne aktivnosti. Refinansiranje će se primijenjivati kod klijenata čija je poslovna aktivnost pretrpjela određena oštećenja ali nije došlo do zatvaranja biznisa, upravo kako bi se  oporavila poslovna aktivnosti i/ili izvršila sanacija domaćinstva viškom sredstava  preostalim nakon zatvaranja ranijeg kredita.

Postoje li dodatne kreditne linije namijenjene ugroženom stanovništvu kako bi sanirali oštećenja i druge posljedice elementarnih nepogoda?

Većina organizacija je kreirala  posebne kreditne proizvode za klijente sa ugroženih područja. U pojedinačnim  kontaktima sa organizacijama je moguće dobiti informacije o ovim kreditnim linijama i uslovima pod kojima se realiziraju ovi krediti.

Da li su ili će se razvijati kreditne linije za sanaciju ugroženih ili uništenih poljoprivrednih imanja?

Poljoprivredna djelatnost je u svim organizacijama jedna od ključnih privrednih aktivnosti u koje su usmjereni plasmani kredita. Obzirom na to, kreditne linije kreirane u organizacijama, a namijenjene za ugrožena područja, se svakako odnose i na poljoprivredu. O uslovima kredita je potrebno da se pojedinačno kontaktiraju organizacije.

U koliko općina/opština na teriotriji BiH  žive  klijenti mikrokreditnog sektora koji su ugroženi elelmentarnim nepogodama?

Klijenti mikrokreditnog sektora su elementarnim nepogodama ugroženi u oko 50 općina/opština u Bosni i Hercegovini.

Koje su poslovne aktivnosti klijenata mikrokreditnih organizacija najugroženije i najviše pogođene poplavama?

Najugroženije poslovne aktivnosti su  poljoprivreda, i to voćarstvo, zemljoradnja i stočarstvo, a zatim trgovina i usluge.

Kakav će uticaj elementarne nepogode imati na rad i djelovanje organizacija mikrokreditnog sektora?

Mikrokreditni sektor se, nakon značajnog oporavka poslovanja od posljedica svjetske ekonomske krize, opet našao u poziciji da mora usmjeriti svoje snage i resurse za prevazilaženje još jedne krize. Nepogodama su prvenstveno ugroženi klijenti, a samim tim i poslovanje mikrokreditnih organizacija. Međutim, organizacije  su poduzele niz mjera kako bi ublažile  posljedice elementarnih nepogoda, te čvrsto vjerujemo da će,  kao i do sada, održati stabilnost svog poslovanja.

Jesu li ugrožene kreditne aktivnosti i finansijska stabilnost organizacija nakon elementarnih nepogoda?

Kreditne aktivnosti jesu pretrpjele određene štete i blago usporavanje, ali finansijska stabilnost organizacija nije dovedena u pitanje.

Da li će mikrokreditni sektor ulaziti u projekte sa međunarodnim razvojnim agencijama,  gdje bi se nudile posebne pogodnosti klijentima na ugroženim područjima, sa prilagođenim uslovima prema stanju na terenu?

Mikrokreditni sektor je zainteresovan za ovakav oblik projekata sa međunarodnim partnerima, ali realizacija prvenstveno zavisi od volje stranih organizacija da se uključe u ovakve projekte. S tim u vezi su već pokrenute različite inicijative i aktivnosti  prema međunarodnim partnerima i neke od njih su u fazi realizacije.

Da li će se investitori odazvati pozivu Federalne bankarske agencije da podrže  MKO u saradnji sa klijentima na ugroženim područjima?

Nadamo se i vjerujemo da će odgovorni kreditori pružiti neophodnu pomoć, kao i da će kreirati povoljnije kreditne aranžamane za klijente kojima je elementarnim nepogodama nanasena velika šteta. Neke od tih aktivnosti su već u toku u određenim organizacijama.

Da li mikrokreditne organizacije  moraju imati rezerve za kreditne gubitke po istim principima kao i ranije?

Po smjernicama Agencije za bankarstvo FBiH, mikrokreditne organizacije su dužne sve kredite koji su  30.04.2014. godine bili u kašnjenju i za koje je proglašen moratorij na otplatu (isključivo klijenti sa ugroženih područja), zadržati u istoj grupi i sa istom stopom rezerviranja u kojoj su bili na dan 30.04.2014. godine, tokom cijelog perioda trajanja moratorija. Za kredite koji na ovaj datum nisu bili u kašnjenju, a za koje je proglašen moratorij na otplatu, mikrokreditne organizacije su dužne, zbog opreza, formirati rezerve za kreditne gubitke po jedinstvenoj stopi od 2%,  koja će se nakon prvih procjena rizika revidirati, a najkasnije nakon dostave izvještaja za drugi kvartal, odnosno  nakon 30.06.2014. godine. Za reprogramirane kredite važe ista pravila rezervisanja prethodno regulisana od strane Agencije za bankarstvo FBiH.

Može li Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH provoditi određene aktivnosti koje će se odnositi na sve organizacije članice a vezano za ugrožena područja?

Udruženje mikrokreditnih organizacija u BiH  je poduzelo i kontinuirano poduzima niz aktivnosti u cijelom sektoru.  Radi se o aktivnostima koje su vezane upravo za krizu izazvanu elementarnim nepogodama.  Poseban dio na web stranici Udruženja je kreiran kako bi se ugroženim klijentima i drugim zainteresovanim grupama javnosti saopštile ključne informacije vezane za postupanje sektora nakon nepogoda u BiH. Štampani su  letci i plakati  koji se dijele na ugroženim područjima, a sadržavaju podatke koji olakšavaju mogućnost komunikacije sa organizacijama. Predviđen je i niz drugih aktivnosti na niovu sektora.