Video

Direktori mikrokreditnih organizacija o djelovanju nakon elementarnih nepogoda

Sandra Lonco, direktorica MKD Mikrofin Džavid Sejfović, generalni direktor MKF Lider Denis Jamak, izvršni direktor za kredite MKF Lok

Sadina Bina, direktorica MKF EKI