Statut

U skladu sa čl. 10 i  12. Zakona o uduženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH»  broj 32/01,42/03, 63/08 i 76/11 na sjednici održanoj dana 21.12.2011. godine, Skupština  Udruženja mikrofinansijskih organizacija  u Bosni i Hercegovini  donosi

Statut

Udruženja mikrokreditnih  organizacija u Bosni i Hercegovini

 

I - OPŠTEODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, uređuju se pitanja vezana za:

 1. naziv i sjedište Udruženja;
 2. ciljevi i djelatnosti Udruženja;
 3. postupak za primanje i isključivanje članova;
 4. organe   Udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lica  ovlaštena da zazovu skupštinu, uslovi  i način raspuštanja, odnosno prestanak rada
 5. pravila za ostvarivanje, korištenje  i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ  ovlašten za nadzor nad korištenjem tih sredstava;
 6. javnost rada
 7. postupak za izmjene i dopune  Statuta i donošenja drugih opštih akata;
 8. opis oblika i sadržaj pečata Udruženja;
 9. zastupanje Udruženja;
 10. zastupanje Udruženja;
 11. Način podnošenje finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
 12. uslovi  i postupak  spajanja i podjele, odnosno prestanak rada Udruženja;
 13. postupak  za raspolaganje  preostalom imovinom i drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili  prestanka rada Udruženja i
 14. druga pitanja od značaja za organizaciju i djelovanje Udruženja.

 

Član 2.

Osnovni principi Udruženja su tolerancija, demokracija, raznolikost, dobrovoljnost i otvorenost.


II – NAZIV, ADRESA I DJELOKRUG RADA UDRUŽENJA


Član 3.

Puni naziv Udruženja je:

Udruženje mikrokreditnih organizacija  u Bosni i Hercegovini

Udruga mikrokreditnih  organizacija u Bosni i Hercegovini

Υдpужење микрокредитних организација у Босни и Херцеговини

Skraćeni naziv Udruženja je:

UMO u BiH

УМО у БиХ

UMO u BiH

Puni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi: Association of the Microcredit  Organisations in Bosnia & Herzegovina

Skraćeni naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi:  UMO in BiH.


Član 4.

Sjedište Udruženja je:  Sarajevu, ulica Branilaca Sarajeva broj  20.


Član 5.

Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Član 6.

Udruženje može promijeniti naziv i sjedište Udruženja, o čemu odlučuje Skupština Udruženja (u daljem tekstu: Skupština), u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Član 7.

Danom upisa u Registar udruženja kod nadležnog Ministarstva, Udruženje stiče svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.


III – PEČAT UDRUŽENJA

Član 8.

Udruženje ima svoj pečat.

Pečat Udruženja je kružnog oblika, promjer 40 mm, sa upisanim punim nazivom Udruženja latiničnim i ćirilićnim pismom, po obodu: Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini, Υдpужење микрокредитних организација у Босни и Херцеговини,  a u sredini sjedište Sarajevo.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se generalni sekretar Udruženja.


IV - CILJEVI I DJELASTNOSTI


Član 9.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su: 

 • rad na afirmaciji i zaštita principa mikrokreditiranja;
 • zalaganje za jačanje insitucionalnih kapaciteta članica Udruženja;
 • pomoć u unapređenju i razvoju pravnog ambijenta u Bosni i Hercegovini;
 • rad na kontinuiranom unapređenju transparentnosti poslovanja posebno sa aspekta zaštite korisnika usluga mikrokreditnih organizacija;
 • unapređenje i zaštita etičkih standarda članica;
 •  organizovanje edukacione,  istraživačke, i informativne  djelatnosti u cilju zaštite  interesa članica i korisnika njihovih usluga;
 • povezivanje sa  drugim udruženjima i institucijama , kao i uspostavljanje saradnje sa ostalim učesnicima na finansijskom tržištu;
 • pomoć u zastupanju interesa članica Udruženja pred svim vlastima u Bosni i Hercegovini.


Član 10.

Udruženje je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija.

 

V – ČLANNSTVO UDRUŽENJA


Član 11.

Članica  Udruženja može biti mikrokreditna organizacija registrovana u BiH.

Članovi Udruženja su ravnopravni.

Iznimno počasnim članom Udruženja može postati strana pravna osoba zbog posebnih zasluga, sponzorstva, pomoći Udruženju ili značajnim doprinosom pomoći promovisanja Udruženja i namjene za koje je Udruženje osnovano.

O prijemu u članstvo  donosi Upravni odbor Udruženja (u daljem tekstu Upravni odbor) a na osnovu pravilnika koji donese Skupština.

Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrascu generalnom sekretaru Udruženja.

Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva i izdaje mu se članska karta.

Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana Udruženja.

Oblik i sadržaj članske karte i evidencije članstva utvrđuje se odlukom Skupštine.

Udruženje vodi spisak svojih članova, a evidenciju o članstvu vodi generalni sekretar Udruženja.


Član 12.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • dobrovljnim istupanjem iz Udruženja;
 • neplaćanjem članarine propisane odlukom Skupštine:
 • isključenjem;
 • prestankom svojstva pravnog lica.

 

Član 13.

Svaki član Udruženja može dobrovoljno istupiti iz članstva.

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje Upravni odbor Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.


Član 15.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • dobrovoljnim  istupom;
 • neplaćanjem članarine u periodu od šest mjeseci neprekidno;
 • Odlukom Skupštine o isključenju ;
 • gubljenjem statusa pravnog lica i/ili dozvole za obavljanje mikrokreditne djelatnosti.

 

Odluku o isključenju iz članstva Udruženja donosi Upravni odbor  Udruženja.

Protiv odluke Upravnog odbora o isključenju član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema odluke. 

Odluka Skupštine je konačna.

Isključenje iz Udruženja povlači za sobom i opoziv tog člana u organima upravljanja, odnosno opoziv kao predstavnika Udruženja.

VII- PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 16.

Prava članova Udruženja su:

 • da biraju i da budu birani u tijela Udruženja;
 • da daju prijedloge, mišljenja i sugestije;
 • da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje;
 • da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Udruženja;
 • da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.

 

Član 17.

Dužnosti članova Udruženja su:

 • da plaćaju članarinu na način i u visini koju odredi odlukom Skupština;
 • da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
 • da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja;
 • da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva;
 • da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja.

 

Član 18.

Oblici odgovornosti članova su:

 • Javna kritika za neizvršavanje dužnosti kojima nije narušen ugled Udruženja ili nije nastala znatna materijalna šteta;
 • Opomena pred isključenje za višekratno neizvršavanje dužnosti i obaveza;
 • Isključenje iz Udruženja u slučaju da član teže povrijedi Statutarne odredbe ili ugrozi ugled Udruženja, odnosno nanese veću materijanu štetu.

Bliži uslovi i načini odgovornosti članova će se regulisati Pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

 

VIII - ORGANI UPRAVLJANJA UDRUŽENJA


Član 17.

Organi upravljanja Udruženja su:

 1. Skupština Udruženja
 2. Upravni odbor Udruženja
 3. Generalni sekretar Udruženja

1. SKUPŠTINA UDRUŽENJA


Član 20.

Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja i i čine je po jedan predstavnik  članica  Udruženja sa jednakim pravom glasa.

 

Član 21.

Skupština se održava prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva predsjednik i potpredsjednik Skupštine, koje bira i razrješava Skupština na mandatni period od četiri godine.

Pismeni poziv, sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima za raspravu, članovima Skupštine se dostavljaju najmanje petnaest dana prije održavanja sjednice Skupštine.

Skupština Udruženja može biti:

 • redovna i
 • vanredna.

Redovna Skupština održava se u pravilu jednom godišnje i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.

Vanredna Skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji i drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Udruženja.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu (redovnu ili vanrednu):

 • na prijedlog Upravnog odbora,
 • na zahtjev 1/3 članova Udruženja,
 • na zahtjev generalnog sekretara Udruženja.

Ukoliko predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana od dana primljenog zahtjeva, Skupštinu saziva predlagač.


Član 22.

Radom skupštine rukovodi predsjednik Skupštine i potpredsjednik Skupštine, koje imenuje i razrješava Skupština.

Mandat predsjednika i potpredsjednika je četiri godine sa mogućnošću reizbora.

Skupština redovno imenuje i zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Predsjednik Skupštine:

 • stara se o organizovanju i radu Skupštine i zaziva njene sjednice;
 • priprema materijal za njene sjednice;
 • predlaže dnevni red sjednice;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • potpisuje akte donesene na Skupštini;
 • stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 • koordinara rad organa i tijela Skupštine;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Predsjednik može biti razrješen i prije isteka mandata:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuje sjednici Skupštine tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom predsjednika ruši ugled Udruženja i
 • Drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

U slučaju odsutnosti predsjednika Skupštine Udruženja, u svim poslovima iz prethodnog stava ga mijenja potpredsjednik Skupštine Udruženja.


Član 23.

Skupština radi u sjednicama i kvorum je natpolovična većina svih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ukoliko ovim Statutom nije predviđeno da sa za donošenje određenih akata traži kvalifikovana većina.

Glasanje na Skupštini je javno, ukoliko se na samoj Skupštini ne utvrdi tajni način glasanja.

Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine.

Poslovnikom se bliže uređuju pitanja unutrašnje organizacije i rada Skupštine, postupak donošenja odluka i drugih općih akata, način glasanja o pojedinim pitanjima od značaja za funkcionisanje Skupštine.


Član 24.

U radu Skupštine, bez prava odlučivanja mogu prisustvovati i predstavnici drugih pravnih lica sa kojima Udruženje ostvaruje saradnju i predstavnici državnih organa.


Član 25.

Skupština Udruženja je nadležna za:

 • donošenje Statuta i, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata određenih Statutom;
 • donošenje programa rada i godišnji plan rada Udruženja;
 • razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije sjednice Skupštine;
 • usvajanje završnog računa Udruženja za prethodnu godinu i finansijskog plana za tekuću godinu;
 • odlučivanje o spajanju ili podjeli u drugo udruženje i prestanak rada Udruženja;
 • imenuje i razrješava predsjednika  i potpredsjednika Skupštine, članove Upravnog odbora  i generalnog sekretara Udruženja;
 • razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine;
 • imenuje lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja u pravnom prometu;
 • donosi odluku o osnivanju pravnog lica u skladu sa Zakonom;
 • donosi odluku o članarini;
 • donošenje odluka o raspolaganju preostalim sredstvima Udruženja nakon odluke o prestanku rada Udruženja  ili drugih statusnih promjena;
 • rješava po žalbama članova Udruženja u drugom stepenu;
 • donosi odluku o udruživanju u druge saveze, udruženja i asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 • donosi odluku o promjeni naziva i sjedišta Udruženja;
 • i vrši druge poslove koji nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

 

 2. Upravni odbor Udruženja


Član 26.

Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja.

Upravni odbor ima 7 (sedam) članova koji čine: predsjednik, potpredsjednik i pet članova.

Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština.

Mandat članova Upravnog odbra je četiri godine, sa mogućnošću ponovnog reizbora.


Član 27.

Upravni odbor svoje sjednice održava najmanje dva puta godišnje, a vanredno po potrebi.

Upravni odbora radi u sjednicama i kvorum je natpolovična većina svih članova Upravnog odbora, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Upravni odbor i svaki njegov pojedninačni član su odgovorni Skupštini.


Član 28.

Upravni odbor Udruženja:

 • priprema sjednice Udruženja;
 • priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte koje donosi Skupština;
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
 • upravlja imovinom Udruženja;
 • daje prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
 • podnosi godišnji i polugodišnji  izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • rješava po žalbama članova u prvom stepenu;
 • prati provedbu finansijskog plana Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;
 • donosi odluku o formiranju komisija, odbora, stručnih timova, sekcija, radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;
 • priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
 • predlaže programe i planove razvoja Udruženja;
 • donosi Poslovnik o svom radu, o radu komisija i drugih tijela;
 • priprema i utvrđuje izvještaj o radu za svaku kalendarsku godinu, odnosno period između dvije sjednice Skupštine i podnosi ga Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom i koje mu stavi u nadležnost Skupština.


Član 29.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne prisustvuju sjednici Upravnog odbora tri puta uzastopno bez opravdanih razloga;
 • ako svojim radom u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja;
 • drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.


Član 30.

Predsjednik Upravnog odbora:

 • saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova Upravnog odbora i rukovodi njenim radom;
 • stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
 • stara se provođenju plana rada Upravnog odbora;
 • sačinjava godišnji izvještaj o svom radu i podnosi ga Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje;
 • potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
 • održava stalne kontakte sa javnošću i promoviranje ciljeva Udruženja;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština i Upravni odbor Udruženja.

Predsjednika u odsustvu mijenja Potpredsjednik Upravnog odbora u svim poslovima iz prethodnog stava ovog člana.

Predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora su ujedno predsjednik i potpredsjednik Udruženja.


Član 31.

Upravni odbor može radi efikasnijeg i racionalnijeg izvršavanja svojih poslova i zadataka, posebnom odlukom obrazovati komisije, radna tijela, odbore, stručne timove, sekcije i sl.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuje se sastav, djelokrug, broj članova i način ostvarenja odgovornosti ovih radnih tijela.


Član 32.

Upravni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom će se detaljno urediti prava, obaveze i odgovornosti, način rada, glasanja i donošenja odluka Upravnog odbora.


Član 33.

3. GENERALNI SEKRETAR UDRUŽENJA

Udruženje ima generalnog sekretara Udruženja kojeg bira i razrješava Skupština.

Mandat generalnog sekretara Udruženja je četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Generalni sekretar:

 • zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;
 • rukovodi radom Udruženja i organizira  njegov rad;
 • odgovoran za zakonitost rada Udruženja;
 • stara se o izvršenju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine;
 • nastupa u ime Udruženja u odnosima sa trećim licima;
 • podnosi izvještaj o radu Skupštini;
 • priprema i predlaže nacrt budžeta za rad Udruženja;
 • stara se o pravilnom korištenju imovine Udruženja, o urednom obavljanju materijalno -finansijskog poslovanja, zakonitom i blagovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;
 • koordinara rad organa i tijela i donosi odluku o pitanjima o radu Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine i Upravnog odbora;
 • vodi administrativno – tehničke poslove Udruženja;
 • pomaže predsjedniku i potpredsjedniku Upravnog odbora i predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine u vođenju sjednica;
 • čuva i koristi pečat Udruženja;
 • obavještava članove Udruženja o redovnim i vanrednim sastancima Udruženja, aktivno učestvuje na svim sastancima Udruženja, te vodi zapisnike sa istih;
 • prima pristupnice za članstvo i vodi spisak članova Udruženja na propisanom obrascu;
 • prikuplja i vodi evidenciju o članarini.

Generalni sekretar može biti razrješen dužnosti i prije isteka mandata: 

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako zakonito ne obavlja poslove i zadatke;
 • u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

 

IX – STRUČNA SLUŽBA UDRUŽENJA


Član 34.

Radi obavljanja administrativnih, stručnih, materijalno – finansijskih i drugih poslova, u Udruženju se može obrazovati stručna služba.

Obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru stručne službe bit će potpunije uređeno aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Udruženja.

Obavljanje administrativnih, stručnih, materijano – finansijskih i drugih poslova u okviru stručne službe, može se djelomično ili potpuno povjeriti na izvršavanje drugim organima ili organizacijama ili stručnim licima, uz naknadu, o čemu odlučuje Upravni odbor Udruženja.


X – INFORMISANJE I JAVNOST RADA UDRUŽENJA


Član 35.

Rad Udruženja je javan.

Udruženje je dužno omogućiti nadzor nad zakonitošću rada rada nadležnom Ministarstvu.

Organi Udruženja su dužni da članovima Udruženja i ovlaštenim predstavnicima sredstava informisanja učine dostupnim podatke, informacije i isprave koje se odnose na rad Udruženja.

Predstavnici sredstava informisanja imaju pravo da prisustvuju sjednicama Skupštine i da izvještavaju o radu tog organa.


Član 36.

Članovi Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o radu svih organa Udruženja.

Za informisanje članova Udruženja zadužen je generalni sekretar udruženja.


Član 37.

Izuzetno, opštim aktom koji donosi Upravni odbor može se utvrditi da pojedine informacije, podaci i isprave, predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom mogu se utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.


XI – PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA


Član 38.

Udruženje u pravnom prometu s trećim licima predstavlja i zastupa generalni sekretar Udruženja.


XII – TRAJANJE I PRESTANAK UDRUŽENJA


Član 39.

Udruženje će trajati sve dok za to budu postojali zakonski uslovi ili dok Skupština ne donese odluku o prestanku Udruženja.


Član 40.

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.

Odluku  o dobrovoljnom  prestanaku  rada Skupština donosi dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.

Inicijativu za prestanak rada Udruženja može dati jedna trećina članova Udruženja ili Upravni odbor, u slučaju:

 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština Udruženja nije održana; 
 • ako  se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri;
 • u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.

Inicijativa se podnosi predsjedniku Upravnog odbora koji priprema materijal za Skupštinu.


Član 41.

Udruženje prestaje sa radom  po sili Zakona, u skladu sa odredbama članova 51. i 52. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Udruženje je obavezno svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarstvu u roku utvrđenim Zakonom.

  

XIII – SPAJANJE I PODJELA U DRUGO UDRUŽENJE I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA


Član 42.

Udruženje se može spojiti ili podijeliti u drugo Udruženje u skladu sa Zakonom.

Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja.


XIV – PRIHODI UDRUŽENJA


Član 43.

Prihodi Udruženja su:

 • prihodi po osnovu sponzorstava, priloga i poklona fizičkih i pravnih lica, kako stranih, tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
 • prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
 • prihod stečen vlastitim djelovanjem kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja, kako je to određeno ovim Statutom;
 • iz dijela dobiti koju ostvare pravna lica ili subjekti čiji je osnivač Udruđenje;
 • iz drugih Zakonom dozvoljenih izvora.

 

XV – PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA, KAO I ORGAN KOJI JE OVLAŠTEN ZA NADZOR NAD KORIŠTENJEM TIH SREDSTAVA

 

Član 44.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima), kojeg donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.

O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor.


Član 45.

Udruženje djeluje po načelima neprofitabilne organizacije, a eventualnu dobit usmjerava isključivo za proširenje svojih kapaciteta i djelatnosti radi ostvarivanja programskih ciljeva.

Udruženje je dužno upravljati imovinom Udruženja sa pažnjom dobrog domaćina, na odgovoran i zakonit način i u najboljem interesu članica Udruženja.

Nadzor nad korištenjem sredstava Udruženja vrši Skupština.

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno periodičnih, polugodišnjeg i završnog finansijskog izvještaja.

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi  na vanrednoj sjednici Skupštine.

 

XV – NAČIN OSTVARIVANJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU UDRUŽENJA


Član 46.

Skupština na redovnoj, godišnjoj sjednici usvaja Finansijski izvještaj, Izvještaj o radu Udruženja za prethodnu godinu.

Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonima.

Član 47.

U sjedištu Udruženja, u rokovima određenim zakonom ili odlukama Skupštine ili Upravnog odbora, obavezno se čuvaju slijedeći dokumenti: Statut Udruženja; godišnji obračun poslovanja Udruženja, sa bilansom uspjeha; zapisnici i odluke Skupštine, Upravnog odbora i generalnog sekretara Udruženja; akti tekuće korespodencije i drugi akti vezani za rad i poslovanje Udruženja.


XVII – PRAVILA ZA RASPODJELU PREOSTALE IMOVINE U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA


Član 48.

Istovremeno sa odlukom o prestanku rada Udruženja, Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija je dužnost da se stara o izvršenju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva za prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.

Imovina kod raspuštanja Udruženja, nakon izmirenja svih zakonskih obaveza, dodijelit će se nekom drugom udruženju koje obavlja iste ili slične djelatnosti, a na osnovu odluke Skupštine.


XVIII – POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA, IZMJENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH OPŠTIH AKATA UDRUŽENJA


Član 49.

Osnovni opšti akt Udruženja je Statut Udruženja.

Udruženje mora donositi i druge opšte akte: pravilnike, odluke i poslovnike.

Opšti akti moraju biti saglasni Zakonu i Statutu Udruženja.

Pojedinačni akti su: odluke, rješenja, zaključci, uputstva i mišljenja.


Član 50.

Na sastancima organa upravljanja i njegovim komisijama – odborima obavezno se sačinjavaju zapisnici.

Zapisnici moraju biti istiniti i moraju odražavati tok rada sastanka i sadržavati odluke koje su donijeli organi upravljanja na svojim sjednicama.

Zapisnici moraju biti potpisani.

Inicijative za izmjene i dopune Statuta može podnijeti svaki član Udruženja.

Inicijativa se podnosi Upravnom odboru, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

Utvrđeni prijedlog dostavlja se Skupštini, najmanje 30 dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.


Član 51.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština natpolovičnom većinom članova.

Predsjednik Skupštine potpisuje odluku o izmjenama i dopunama Statuta koji se smatraju originalima i čuvaju u arhivi Udruženja.


XIX – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 52.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Udruženja.


Član 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u Registar kod nadležnog Ministarstva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut broj: 02/02 od 23.10.2002. godine.

 

Predsjednik Skupštine

Belma Halimić Terzić