SKUPŠTINA

Skupština predstavlja najviše tijelo u Udruženju mikrofinansijskih organizacija u BiH (AMFI). Sastoji se od jednog predstavnika iz svake mikrofinansijske organizacije, članice Udruženja. 

Menadžment AMFI-ja prisustvuje godišnjim sastancima. Svaka mikrofinansijska organizacija ima jednak broj predstavnika sa jednakim  pravom glasa. Sastaje se na ad hoc osnovi kada je to potrebno, a najmanje jednom godišnje.

Skupština usvaja sve dokumente AMFI-ja i finansijske izvještaje u skladu sa statutom. Skupština odobrava program rada i godišnji  plan rada.

Uvod u SPTF

Univerzalni standardi za upravljanje društvenim učinkom

Uvod u SPTF

Pregled