Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini
Association of Microfinance Institutions in Bosnia and Herzegovina

Zagrebačka 50/IV

71000 Sarajevo, BiH

info@amfi.ba

Javite nam se!

Pon - Pet:

7:30 - 16:00

AMFI i Habitat for Humanity: domaćinstva moraju biti aktivno uključena u proces energetske tranzicije

Facebook
Twitter
LinkedIn

Prvog dana Konferencije „Energetska tranzcija domaćinstava“ koju suorganizirali Udruženje mikrokreditnih organizacija u Bosni i Hercegovini – AMFI i Habitat for Humanity ukazano je na pravce i mogućnosti provođenja energetske tranzicije domaćinstava u našojzemlji. Konferencija je dio projekta “Unapređenje pristupačnogstambenog mikrofinansiranja za podršku klimatskoj adaptaciji i energetskoj tranziciji u Bosni i Hercegovini” koju AMFI provodizajedno sa Habitat for Humanity.

„Kroz ovu Konferenciju i cijeli projekat želimo staviti u fokusdomaćinstva, jer je opći utisak da su nekako domaćinstva potisnutaiz javne diskusije o energetskoj tranziciji. Iako su domaćinstvanajveći potrošači proizvedene energije u BiH. U odnosu na ukupnuproizvodnju, na potrošnju domaćinstava otpada oko 50 posto. Mikrokreditni sektor koji već ima značajno iskustvo u finansiranjuprojekata energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini, može datinemjerljiv doprinos energetskoj tranziciji domaćinstava u našojzemlji i biti važan alat u ispunjavanju ciljeva iz „EU zeleneagende“ u ovom segmentu“, kazala je Elma Zukić, predsjednicaAMFI.

Besim Nebiu, direktor za Centralnu i Istočnu Evropu Habitat for Humanity naglasio je da put u energetsku tranziciju ne može bitiindividualan.  

„Energetska tranzicija je proces koji uključuje sve segmentedruštva, od izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima, regulatora, finansijera, akademske, lokalne zajednice do domaćinstava. Provedba energetske tranzicije bez učešća svihfaktora je neodrživa. Bez uključivanja domaćinstava, bez pomaka u načinu na koji domaćinstva troše energiju, neće biti energetsketranzicije“, poručio je Nebiu.

Dženita Kičić, menadžer projekta Habitat for Humanity predstavilaje informativno-edukativne materijale koji će pomoćidomaćinstvima da shvate šta trebaju uraditi, jer je štednja energijedirektno povezana sa štednjom novca, koji se umjesto za energijumože potrošiti u druge, korisnije svrhe.

„Energetska tranzicija domaćinstava ima dva osnovna smjera, prvisu štednja i efikasno korištenje energije, a drugi smjer je vlasttiaproizvodnja energije iz obnovljivih izvora“, poručila je Kičić.

Nakon uvodnih obraćanja i predstavljanja informativno-edukativnih materijala održan je prvi panel o temi „Regulatorniokvir za podršku energetskoj tranziciji domaćinstava“. Panelisti subili predstavnici ministarstava na državnom i regulativnom nivou u čijoj nadležnosti je provedba energetske tranzicije koji supredstavili postojeći regulatorni okvir i aktivnosti na donošenjunove zakonske regulative.  Istakntuta je potreba dorade legislative sa ciljem pojedostavljenja procedura kako bi se  proces energetsketranzicije domaćinstava učinio efikasnijim.

U okviru drugog panela govorilo se rizicima energetske tranzicije i projekata povezanih sa energijom, dok je treći panel predstaviopostojeće modele finansiranja energetske tranzicije i projekata. Prvidan Konferencije završen je vrlo zanimljivim izlaganjem o ekološkoj održivosti energetske tranzicije, kao vrlo bitnomelementu o kojemu se mora voditi računa u ovom procesu.

Članci poput ovog - saznajte više